ആയുർവ്വേദം

മഴക്കാലം വരവായി – ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഴക്കാലം മലയാളികൾ ആരും മറന്നു കാണില്ല. നിപ്പ, പ്രളയം അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മളെ ഒരുപാട് വലച്ചു. വർഷങ്ങൾ ആയി നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്തത് നമുക്ക് […]