യൂനാനി

യുനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രം – ഒരാമുഖം

ബദൽ ചികിത്സാരംഗത്ത്‌ ഇന്ന് ഏറെ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്‌ യുനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രം. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സിംഹഭാഗവും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രീക്കിൽ നിന്നുതന്നെയാണു യുനാനിയുടെയും ഉത്ഭവം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗ്രീക്ക്‌ […]

യൂനാനി

ഗർഭകാല പരിചരണം – ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്തെല്ലാം?

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹനീയവും സന്തോഷകരവുമായ കാലഘട്ടമാണ്‌ ഗർഭകാലം. ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വപ്ന പൂർത്തീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നത്‌ “അമ്മയാകുക” എന്നതിലൂടെയാണ്‌. സ്ത്രീ എന്ന വ്യക്തിയിൽ […]