ആയുർവ്വേദം

ഗർഭവും പ്രസവവും- ആയുർവേദ വിധികൾ

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതചക്രം പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് – പ്രസവ പൂർവ കാലഘട്ടം, […]