ആയുർവ്വേദം

ഈസിനോഫീലിയ രോഗമല്ല, രോഗ ലക്ഷണം മാത്രം

ശ്വേത രക്താണുവായ ഈസിനോഫിലുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വ൪ദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ്  ഈസിനോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. രോഗാണുക്കള്‍ക്കെതിരെ പൊരുതി ശരീരത്തിനു പഴുപ്പ് വരാതെ നിയന്ത്രിക്കുകയും രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം […]

യോഗ & നാച്ചുറോപ്പതി

മൈഗ്രൈൻ – പരിഹാരം യോഗ & നാച്ചുറോപ്പതിയിലൂടെ

തലവേദനകളിൽ ഏറെ അസഹ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈഗ്രൈൻ. ചെന്നിക്കുത്ത് അഥവാ കൊടിഞ്ഞി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, തലയുടെ പകുതി ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍ ‘അര്‍ദ്ധാവ ഭേദകം’ എന്നും ‘ഹെമിക്രേനിയ’ […]