ആയുർവ്വേദം

വ്യാധിക്ഷേമത്വം (രോഗപ്രതിരോധം) ആയുർവേദത്തിലൂടെ

ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന ആംഗലേയ പദം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അഥവാ വ്യാധിക്ഷമത്വം എന്നാണ് പൊതുവെ ഭാഷാന്തരീകരിച്ചു കാണുന്നത്. എന്നാൽ അലോപ്പതിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി മാത്രമാണ്. ആയുർവേദം വ്യാധിക്ഷമത്വം […]

ആയുർവ്വേദം

ആവണക്ക്

“റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ്” എന്ന ശാസ്ത്ര നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആവണക്ക് യൂഫോ൪ബേസിയെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കുറ്റിച്ചെടിയായും ഉറപ്പു കുറഞ്ഞ തടിയുള്ള ചെറു വൃക്ഷമായും ഇവ കാണാറുണ്ട്. ഏകദേശം […]