ആയുർവ്വേദം

ആയുർവേദ രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം

ജനോപകാരപ്രദമായ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളോടെല്ലാം സമഭാവനയോടെ സമീപിക്കുകയെന്നതാകണം, ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖമുദ്ര. കേരളത്തിലെ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത്തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ, ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ചില നടപടികൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് താനും. […]