ക്യാമ്പസ്‌ കോർണർ

ക്യാംപസിൽ നിന്നൊരു ഹൊറർ മൂവി – “മോക്ഷ”

സിനിമ എന്നത് ഒരു വിനോദോപാധി എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഏറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാഴ്ചയുടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് സിനിമ. സാങ്കേതികതയുടെ പുത്തൻ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഏറെ ജനകീയമായി തീർന്ന ഒരു […]

ചികിത്സക്കപ്പുറം

ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി

വ്യവസ്ഥിതിയോട് കലഹിക്കുന്ന നായകൻ എന്ന പ്രമേയം മലയാള സിനിമയിലെ ഇഷ്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അത്തരത്തിൽ, ഇവിടത്തെ വ്യവസ്ഥിതിയോട് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തുന്നവരുടെ കഥകളാണ് രഞ്ജിത് ശങ്കർ എന്ന […]