ചികിത്സക്കപ്പുറം

മരുന്നിനൊപ്പം നിറങ്ങളിലൂടെയും മധുരം പകർന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ

രോഗങ്ങളും രോഗികളും നൽകുന്ന തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വീർപ്പുമുട്ടി സർഗാത്മകമായ ഭൂതകാലം പോലും ഓർമ്മകളുടെ അകത്തളങ്ങളിലെങ്ങോ താഴിട്ടു പൂട്ടേണ്ടി വരുന്നവരാണു മിക്ക ഡോക്ടർമാരും. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തരായ ചിലരുണ്ട്‌. അനുഗ്രഹീതമായ കഴിവുകൾ […]