ആയുർവ്വേദം

ആയുർവ്വേദ ചികിത്സ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ

ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ്‌ ഓഫ്‌ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിനു കീഴിൽ മിക്കവാറും പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആയുർവ്വേദ സർക്കാർ ആശുപത്രികളോ ഡിസ്പെൻസറികളോ നിലവിലുണ്ട്‌. ചുരുക്കം ചില പഞ്ചായത്തുകളിൽ സർക്കാർ […]